Math Class 11 Chapter 1 - Number System

If a belongs to R, a = a; represents? If a, b belongs to R, a = b =# b = a represents? If a, b, c belongs to R, a = b /\ b = e =# a =c represents? If a, b, c belongs to R, a = b =#a+e = b+e? If a, b, f, belongs to, a+c = b+c =# a = b represents? If a, b Belongs to R, either a = b or a # b or a @ b represents?